پشتیبانی فنی

خدمات امور مشترکین :                                                       IR iran flag 1.png

خرید و اجاره جی وای فای ، فعال و غیر فعال نمودن دستگاه ، ایجاد تنظیمات
 اشتـراک درخواست شده ، امورمالـی و پرداخت ، راه اندازی اولـیه دستگاه و
 طریقه استفاده از آن ، ارئه ریز مصرف

     

 email_logo.jpg  phone-logo.jpg  instagram_logo.jpg  Whatsup_logo.png  telegram_logo.png
         
        info@gconnect.ir
        
   989909515370+      gconnect_globalwifi        gconnect_globalwifi        gconnect_globalwifi@    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

خدمات امور پشتیبانی شبکه :                                          HK hong kong flag 1.png

مشـکلات پوشش سیگـنال دستگاه در کشـورهای مختلف ، کیفیت سـرویس
 اینترنت ، بروز خطا و مسائل خاص فنی در کشور مقصد

         

 email_logo.jpg phone-logo.jpg instagram_logo.jpg Whatsup_logo.png telegram_logo.png

    
 inquiry@gwifihk.com  989909515370+      gconnect_globalwifi       gconnect_globalwifi        gconnect_globalwifi@